در خطوط انتقالی که از زنجیر نقاله استفاده می شود، معمولاً مشکل سایش سطح زیرین زنجیر نقاله با پروفیل فلزی دستگاه نقاله در کناره ها وجود دارد. برای رفع این مشکل و کاهش اصطکاک زنجیر نقاله در کناره ها از نوار زیر زنجیر که از جنس پلاستیک می باشد، استفاده می شود. بسته به عرض و ضخامت پروفیل فلزی دستگاه نقاله که در واقع زنجیر از کناره ها بر روی آن قرار می گیرد، نوارهای زیر زنجیر هم دارای سایزها و انواع مختلفی هستند.